untitled

posted on 21 Sep 2011 10:40 by physics-sp

โครงงานวิทยาศาสตร์

posted on 19 Jan 2010 16:59 by physics-sp

โครงงานวิทยาศาสตร

-      คือ การที่นักเรียนมีปัญหา หรือข้อสงสัย แล้วนำปัญหานั้นไปทดลองศึกษาแก้ปัญหา โดยใช้  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วนำผลงานมาเสนอวิเคราะห์

-     เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วรวบรวมสรุป วิเคราะห์ รายงานผลที่ได้จากการศึกษา

     ความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร

การศึกษาค้นคว้าด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนเกิด   การเรียนรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะติดตัว
ผู้เรียนไปตลอด
   เมื่อมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกิดขึ้น จะแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าว
 จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก

โครงงานวิทยาศาสตร์ ทำได้หลายรูปแบบ จ๊ะ

                  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง      โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ 

                  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์   โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี

    แต่ที่นักเรียนนิยมทำกัน มี 3 ประเภท  คือ ทดลอง  สำรวจ   และ สิ่งประดิษฐ์    สำหรับ
    ประเภท ทฤษฎี เหมาะสมสำหรับระดับมัธยมปลาย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ชั้นสูง

 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

   มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรต้น ที่มีผลต่อ
   ตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลการทดลอง

 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี

         เป็นโครงงานที่ผู้ทำโครงงาน ได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ
         ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือ คำอธิบายก็ได้

  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์

   เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์    
   มาประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
   ใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ ๆ หรือดัดแปลง ปรับปรุง ของเดิม
   ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ

    เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่
    นำมาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ หรือรูปแบบสัมพันธ์
    ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น

edit @ 19 Jan 2010 17:37:24 by Atomic by boss

Astronomy

posted on 15 Jun 2008 16:24 by physics-sp

                                                   

                                                             THE    SUN

                                            

           ดาวฤกษ์ ดวงเดียว ในระบบสุริยะจักรวาล  มีอายุ มาแล้วประมาณ  5000 ล้าน ปี  ดวงอาทิตย์ จะมีอายุไข อยู่ได้ ประมาณ 10000 ล้านปี  ก็แสดงว่า เหลือเวลาอีก 5000 ล้านปี ดวงอาทิตย์ ก็จะดับลง (น่ากลัวไหมครับ) แล้วมนุษย์ เรา จะสูญพันธุ์ ไหมครับ. ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ประกอบด้วยก๊าซ ไฮโดรเจน เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ๋  เกิดปฎิกิริยา ฟิวชั่น  ทำให้ ไฮโดรเจนกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลี่ยม  ทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วส่งรังสีลงมายังโลกมนุษย์  ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

            ภาวะโลกร้อนส่วนหนึ่งมาจากรังสี  จากดวงอาทิตย์ที่มีปริมาณความเข้มมากขึ้นเนื่องจากชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นโอโซน  ถูกทำลาย จากการใช้วัสดุหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำให้เกิดสาร CFC  ( clorofuorocarbon ) ที่มนุษยืพยายามสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากสถิติการใช้เครื่องปรับอากาศของแต่ละปี คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น  60 % นั่นหมายถึงปริมาณสาร  CFC ก็เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ผลก็คือ มนุษย์เปิดประตูรับรังสีจากดวงอาทิตย์อย่างไม่ตั้งใจโดยรังสีที่เคยผ่านเข้ามาก็มีค่าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ รังสี UV   ส่วนรังสีอื่นที่ไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ก็เริ่มผ่านเข้ามาบ้างแล้ว  เช่น  รังสีแกมมา  รังสี คอสโม   นั่นก็แสดงว่าอันตรายกำลังเข้ามาเยือนมวลมนุษยชาติและส่งผลให้น้ำในมหาสมุทรมีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากน้ำแข็งละลาย  พื้นที่ที่เป็นมหาสมุทรเพิ่มมากขึ้นส่วนที่เป็นภาคทวีปจะลดลง  ของเหลวที่อยู่ใต้พื้นภาคทวีปก็จะร้อนขึ้นทำให้เกิดแรงดัน  แผ่นเปลือกโลกจะเกิดการเคลื่อนตัวทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามมา  โดยเฉพาะตามรอยตะเข็บรอยเลื่อนต่างๆ  เพียงแค่สาร CFC ตัวเดียวที่มนุษย์มองข้ามไปส่งผลกระทบมากมายต่อโลกมนุษย์  ถ้าหากไม่หยุดปล่อยสาร CFC ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศภัยพิบัติต่างๆก็จะมาเยือนมนุษย์ รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ   เหมือนกับเป็นการเร่งวาระสุดท้ายของโลกใบนี้ให้เร็วขึ้นก่อนจะถึงวาระสุดท้ายของดวงอาทิตย์ ก็จะไม่เหลือสื่งมีชีวิตบนโลกใบนี้อีกต่อไป

 

  คำถาม  1. คุณมีวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

                   2. ถ้าไม่เปิดเครื่องปรับอากาศคุณจะอยู่ได้หรือไม่ในสภาวะโลกปัจจุบัน

                   3.  ปฏิกิริยาฟิวชั่นเกิดขึ้นได้อย่างไร

                  4. มนุษย์จะช่วยกันรักษาโลกใบนี้ให้ยังคงสมดุลและสวยงามอย่างนี้ได้อย่าไร

                  5.  Earth ..........ร้องขอว่าได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันรักมนุษย์ทุกคน  ถ้าหากมนุษย์ไม่รักฉัน  ฉันก็จะตายในไม่ช้า ( แล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรถ้าขาดฉัน )