โครงงานวิทยาศาสตร์

posted on 19 Jan 2010 16:59 by physics-sp

โครงงานวิทยาศาสตร

-      คือ การที่นักเรียนมีปัญหา หรือข้อสงสัย แล้วนำปัญหานั้นไปทดลองศึกษาแก้ปัญหา โดยใช้  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วนำผลงานมาเสนอวิเคราะห์

-     เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วรวบรวมสรุป วิเคราะห์ รายงานผลที่ได้จากการศึกษา

     ความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร

การศึกษาค้นคว้าด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนเกิด   การเรียนรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะติดตัว
ผู้เรียนไปตลอด
   เมื่อมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกิดขึ้น จะแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าว
 จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก

โครงงานวิทยาศาสตร์ ทำได้หลายรูปแบบ จ๊ะ

                  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง      โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ 

                  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์   โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี

    แต่ที่นักเรียนนิยมทำกัน มี 3 ประเภท  คือ ทดลอง  สำรวจ   และ สิ่งประดิษฐ์    สำหรับ
    ประเภท ทฤษฎี เหมาะสมสำหรับระดับมัธยมปลาย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ชั้นสูง

 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

   มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรต้น ที่มีผลต่อ
   ตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลการทดลอง

 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี

         เป็นโครงงานที่ผู้ทำโครงงาน ได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ
         ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือ คำอธิบายก็ได้

  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์

   เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์    
   มาประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
   ใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ ๆ หรือดัดแปลง ปรับปรุง ของเดิม
   ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ

    เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่
    นำมาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ หรือรูปแบบสัมพันธ์
    ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น

edit @ 19 Jan 2010 17:37:24 by Atomic by boss

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณสำหรับบทความเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์บทความนี้มากๆ ครับ

#5 By GotenGroup on 2015-06-16 14:57

เยี่ยม

#4 By nation on 2011-05-19 10:53

#3 By nation on 2011-05-19 10:53

angry smile question surprised smile ต้า

#2 By ต้า (113.53.150.100) on 2010-09-02 11:30

embarrassed

#1 By (58.8.91.163) on 2010-05-28 14:04